چرا نمیفهمه که دیوونه میشم منی که هنوز مثل همیشم

کاری کرد که برسم من به حرف همه که میگفتن میره و گفتم نه مگه بد بودم که جدایی

سهمه منه مگه به دلم شک داره رفتنش جای بحث داره هرچی میگفتم که دیوونم نرو

صدامو که نشنید اینبار اصلا انگار نه انگار هرچی گفتم چی گرفت از من تورو چرا نمیفهمه

(ادامه نوشته…)